Impressum Tauchen Karate Kobudo Kontakt
         
 

   
 
Kobudo      

Kon / Bo

Oshiro
Shushi
Sakugawa
Sunakake
Tenryu
Tsuken
Kartin
Shirotaru
 
Tonfa

Hamahiga
Matsuhiga
Yaraguwa

       

 

 

www.kobudokata.de

Oshiro no Kon (Ufugusuku no Kon)